Bhaktapur (Royal Palace) Durbar Square Day Tour
Bhaktapur (Royal Palace) Durbar Square is one of three Royal Place in kathmandu.

Bhaktapur Durbar Square